Reglement van inwendige orde

Versie 0.3  juni 2015

Artikel 1: Omschrijving

De "MARITIEME KRING ANTWERPEN" - MKA is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid,  bestaande uit personen, van wie de beroepsactiviteit of de beroepsbelangen zich 

uitstrekken over de maritieme, haven en logistieke sector. Het lidmaatschap is ten persoonlijke titel.  Een exemplatieve opsomming van beroepen, bedrijven of activiteiten: 

 • Zeerederij 
 • Binnenscheepvaartrederij 
 • Lijnagenten 
 • Bevrachtingskantoren 
 • Expediteurs 
 • Stouwerijen - Naties - Goederenbehandelaars
 • Inpakkers 
 • Douaneagentschappen 
 • Scheepsbevoorraders - Averij- dispatcheurs     
 • Expertenbureaus 
 • Scheepsherstellers  
 • Loodsen 
 • Havenbedrijf (algemene directie) 
 • Havenkapiteindienst 
 • Waterschoutambt - Zeemacht 
 • Douane 
 • Kamer van Koophandel en Nijverheid 
 • Juristen in maritiem- en transportrecht 
 • Financiële instellingen (regionale directie) 
 • Scheepvaartverzekeringen of Makelaars
 • Maritieme, Logistieke consulenten of adviseurs
 • Baanvervoer 
 • Spoorvervoer 
 • Luchtvervoer 
 • Containerherstellers 
 • Onafhankelijke goederencontroleurs en laboratoria 
 • Baggerbedrijven 
 • Haven-, scheeps-, en terminaluitrustingsbedrijven
 • transport verzekeraars

Artikel 2: Doel

Het         doel       van         de           MKA      bestaat                erin        de           professionele    relaties                 tussen haar leden    te  bevorderen en de vriendschap te bewerkstelligen. 

De vereniging komt niet op voor het verdedigen of het behartigen van de belangen van  de bedrijven of organisaties waarvan haar leden deel uitmaken.

Artikel 3: Samenstelling en bestuur

De MKA bestaat uit haar leden, vertegenwoordigd in een Algemene Vergadering, en een bestuur.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, pro-voorzitter, past-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

3.1. Leden en lidmaatschap

3.1.1. De aanvaarding van nieuwe leden

Het       ledenaantal       is       onbeperkt,       met       de       restrictie       dat       een       evenwicht       in       de 

vertegenwoordiging van hogergenoemde bedrijfsactiviteiten en functies wordt nagestreefd. De toetredingsleeftijd bedraagt maximum  60 jaar voor nieuwe leden.

 1. De kandidatuur van een nieuw lid wordt voorgedragen op een vergadering door twee peters die beiden lid zijn van de MKA met een anciënniteit van tenminste twee jaren met een aanwezigheidsgraad van minstens 60% en nadat de naam van de kandidaat voorafgaandelijk werd kenbaar gemaakt aan de voorzitter. 

 1. De peters verstrekken de voorzitter, ten laatste 20 dagen voor de volgende vergadering een beknopt curriculum vitae (C.V.) van het kandidaat-lid.  De voorzitter zendt dit C.V. aan alle leden aan wie de kandidatuur wordt ter kennis gebracht en aan wie verzocht wordt gebeurlijke bezwaren binnen de 10 dagen schriftelijk aan de voorzitter te berichten. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

De voorzitter kan in de omstandigheden die hij opportuun acht, de voorstelling van het kandidaatlid één vergadering opschorten teneinde overleg te kunnen plegen.

In geval van schriftelijke bezwaren van ten minste [5] leden van de MKA wordt de voordracht niet weerhouden en worden de peters daarvan door de voorzitter in kennis gesteld.

 1. Bij ontstentenis of bezwaren van minder dan [5] leden, nodigt de voorzitter de kandidaat uit op de eerstvolgende vergadering, in aanwezigheid van zijn peters en bij gelegenheid waarvan de kandidaat zich voorstelt aan de aanwezigen na te zijn ingeleid door één van zijn peters.

Na deze vergadering vraagt de voorzitter per email aan alle leden om een stem uit te brengen per email, en dit binnen de 10 dagen. Eventuele opmerkingen betreffende de kandidaat, worden ook vertrouwelijk behandeld.

Zijn aanvaarding of niet wordt door de voorzitter aan de peters medegedeeld.

Indien het lid wordt aanvaard vóór 31 maart , zal het nieuwe lid het volledige lidgeld zoals bepaald onder artikel [3] betalen. 

Indien het nieuwe lid wordt aanvaard na 31 maart, is voor dat lopende jaar de helft van de jaarbijdrage verschuldigd.

 1. De stemming per email beslist met tenminste [7] voor-stemmen over de aanvaarding van het lidmaatschap van de kandidaat.

De stemming geschiedt geheim. 

Vijf effectieve neen-(stemmen) volstaan om de kandidaat te weigeren. Bij minder refereren de leden zich aan de wijsheid van het bestuur om met kennis van de gronden van weigering te delibereren. De raad van bestuur oordeelt hierbij met meerderheid tegen minderheid.

De kandidaat wordt als voorwaardelijk en voorlopig lid aanvaard van zodra minstens [7] leden voor hem hebben gestemd.

 1. Het voorgedragen lid wordt evenwel slechts volwaardig lid na verloop van een jaar volgend op diens voorwaardelijke aanvaarding indien hij ten minste 60 procent van alle activiteiten en vergaderingen heeft bijgewoond.

Indien dat niet het geval is geweest, wordt de kandidaat daarvan in kennis gesteld en wordt hem meegedeeld dat hij geen lid van de MKA geworden is.

3.1.2. Aanwezigheid op vergaderingen, gedrag en ontslag.

(i)            De leden zijn verondersteld minstens 4 vergaderingen per werkjaar bij te wonen. 

Elk lid heeft één stem.

(ii)            

 1. Leden zijn ontslagnemend als zij:
  • zonder excuus minder dan twee vergaderingen per werkjaar hebben bijgewoond,
  • het lidgeld, na hiervoor twee rappels te hebben ontvangen, niet hebben betaald,
 2. Een lid kan ontslagen worden wanneer bij tweederden van de leden, vertegenwoordigd of aanwezig op een Algemene Vergadering, geoordeeld wordt dat hem een maatschappelijk onverantwoord gedrag kan worden ten laste gelegd.

(iii)  De leden zorgen ervoor dat hun moraliteit onbesproken is en dat zij zich maatschappelijk verantwoord gedragen. 

3.1.3. Ontbinding

Tot de ontbinding van de MKA kan besloten worden mits twee-derde meerderheid van de leden  daartoe beslissen op een bijzondere Algemene Vergadering waarop ten minste de helft van de leden aanwezig zullen zijn en nadat minstens dertig dagen op voorhand alle leden schriftelijk door de voorzitter werden verwittigd van de vergadering en voorgestelde ontbinding. 

 Is deze bijzonder Algemene Vergadering niet in aantal vertegenwoordigd, kan op een tweede bijzondere Algemene Vergadering, opgeroepen binnen de 60 dagen volgend op de eerste, daartoe besloten worden met eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. 

Indien tot de ontbinding wordt beslist, zal eveneens beslist worden op dezelfde wijze over de  bestemming van de gelden, waarden en andere mogelijke activa.

3.2. De Algemene Vergadering

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de MKA, die jaarlijks in oktober gehouden wordt. 

 1. De Algemene Vergadering dient geconsulteerd te worden voor wat betreft:

 • De jaarlijkse aanduiding en aanstelling van een voorzitter en een pro-voorzitter; 
 • Het aanvaarden of het doen van schenkingen; 
 • Belangrijke uitgaven. 

 1. De Algemene Vergadering beraadslaagt met meerderheid van de stemmen op de vergadering vertegenwoordigd.

3.3. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

 1. De benoeming van de nieuwe voorzitter en pro-voorzitter gebeurt in principe elk jaar in  september tenzij de Algemene Vergadering beslist andere termijnen aan te houden. Het boekjaar start tevens per 1 september van elk jaar en eindigt eind augustus het jaar daarop. 

 1. De voorzitter, pro- en past-voorzitter zorgen voor de aanstelling van een secretaris en een penningmeester, gekozen tussen de leden, beiden voor onbepaalde tijd. 

 1. De taak van secretaris en penningmeester kan gecumuleerd worden. De taak van  voorzitter en pro-voorzitter kan gecumuleerd worden met de functie van secretaris. 

De functie van voorzitter (en pro-voorziter), secretaris en penningmeester kan nooit  tegelijkertijd door dezelfde persoon worden waargenomen. 

3.4. Lidmaatschapsgeld en thesaurie

 1. Het jaarlijks lidgeld dat herzienbaar is, is vastgesteld op € 210. Daarin is de deelname aan drie vergaderingen in dat werkingsjaar met diner of lunch inbegrepen ter waarde van 3 x € 50.

 1. Het lidgeld kan bij beslissing van de Algemene Vergadering worden aangepast.

De kasstaten worden gehouden door de penningmeester en gecontroleerd door de voorzitter  in functie. 

 1. Indien een lid zijn provisie voor de deelname aan het diner of lunch heeft opgebruikt zal hem een bijkomende provisie voor drie vergaderingen worden aangerekend, die, indien niet aangewend dat werkingsjaar, ook éénmalig overdraagbaar is.

 1. Op de Algemene Vergadering zal de penningmeester in functie, hetzij bij verhindering de voorzitter, verslag uitbrengen over de financiële situatie en zal hij een schriftelijk verslag uitbrengen over de inkomsten, uitgaven en tegoeden. 

 1. Voor het beschikken over de rekeningen en/of gelden en/of waarden van de vereniging,  zullen drie volmachthouders optreden, gekozen uit de secretaris, de penningmeester, de  voorzitter of de pro-voorzitter. Zij kunnen afzonderlijk handelen tot [2.500] EUR; boven dit bedrag is een toestemming van 2 andere bestuursleden nodig. Zij kunnen nooit de rekening bij een kredietinstelling in debet brengen, zonder de goedkeuring van de vergadering, mits gewone meerderheid en minstens 10 pro-stemmen. 

Bij absolute hoogdringendheid, en bij onmogelijkheid minstens één andere rekeninghouder te verwittigen, zal alleszins een past-voorzitter voorafgaandelijk worden geïnformeerd.

 1. De secretaris van de vereniging, verzorgt het secretariaat en is bewaarder van de archieven (uitnodigingen, aanwezigheidslijsten ...).

De penningmeester, houdt de overzichten van rekeningen, uitgaven en ontvangsten, bij en draagt deze, tegen kwijting, over aan zijn opvolger.

De voorzitter is voorzitter van de vereniging voor de duur van zijn mandaat, de pro-voorzitter  is pro-voorzitter voor een zelfde periode, vervangt de voorzitter wanneer deze verhinderd  is en zal het voorzitterschap opnemen na het einde van het mandaat van de vorige voorzitter. 

[3.5. Aansprakelijkheden]

[De MKA noch haar lidmaatschap includeren enige aansprakelijkheid tussen haar leden onderling noch ten overstaan van derden, met uitzondering van de penningmeester, van de thesaurie tot beloop van de gelden die hem zijn toevertrouwd.

Alle handelingen, rechten en verplichtingen, gesteld of aangegaan door de leden, zijn zuiver  persoonlijk en binden in generlei mate de niet tussengekomen leden en/of de vereniging, tenzij mits een uitdrukkelijke, schriftelijke lastgeving. ]